Intensive LibreOffice Workshop

libreoffice-01

หลักสูตรอบรมเข้มข้น สําหรับผู้ที่ใช้งาน LibreOffice โปรแกรมออฟฟิศยอดนิยมที่นํามาทดแทน Microsoft Office เนื่องจากต้นทุนทางด้านไลเซนส์ และปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ ทําให้ LibreOffice เริ่มเป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลาย

หลักสูตร Intensive LibreOffice Workshop Training เป็นหลักสูตรเหมาะสําหรับผู้ที่กําลังเริ่มใช้ LibreOffice โดยเนื้อหาส่วนใหญ่จะเน้นเกี่ยวกับข้อแตกต่างระหว่าง Microsoft Office กับ LibreOffice และหลักการในการสร้างเอกสารด้วยวิธีที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ใช้โปรแกรมออฟฟศศควรต้องศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

Professional LibreOffice Workshop

libreoffice-01

หลักสูตรที่จะเพิ่มศักยภาพในการใช้งาน LibreOffice ขึ้นไปอีกขึ้น โดยหลักสูตรนี้เหมาะสําาหรับผู้ที่เคยผ่านการใช้ LibreOffice มาก่อน และต้องการเรียนรู้ฟีเจอร์ในขั้นกลาง – ขั้นสูง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทําางานของผู้เรียนเนื้อหาภายในหลักสูตรนี้ จะเน้นฟีเจอร์ที่จะอํานวยความสะดวกในการทํางาน การนําข้อมูลมาวิเคราะห์ และสรุปผล จัดทําารายงาน โดยการจําลองข้อมูลให้ใกล้เคียงกับการทํางานจริง

Essential LibreOffice Macro Workshop

libreoffice-01

สําหรับผู้ที่เชี่ยวชาญการใช้ LibreOffice เป็นอย่างดี และต้องการเริ่มต้นก้าวขึ้นไปเป็นนักพัฒนาเอกสาร หลักสูตรนี้สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนามาโครบน LibreOffice ซึ่งอาจจะต่อยอดไปเป็นแอพพลิเคชันเล็กๆ บน LibreOffice หรือจะต้องการเพิ่มฟีเจอร์ที่ใช้เองเฉพาะ ก็สามารถจัดการสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยมาโคร

Microsoft Office Workshop

microsofttraining

หลักสูตรอบรมโปรแกรม Microsoft Office สําาหรับผู้ใช้ระดับแอนวานซ์ โดยเน้นการนําข้อมูลมาจัดการ วิเคราะห์ สรุปผล และออกแบบรายงาน เพื่อให้เหมาะสมสําาหรับการนําเสนอต่อที่ประชุมและผู้บริหาร