How to : การเปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานบน G Suite

สำหรับการเปลี่ยนรหัสผ่านให้กับผู้ใช้งานบน G Suite เมื่อผู้ใช้งานลืมรหัสผ่าน หรืออาจมีเหตุผลอื่นๆ การเปลี่ยนรหัสผ่านจะต้องทำด้วยสิทธิ์ Admin บน G Suite สำหรับโดเมนนั้นๆ โดยเข้าไปที่เมนู setting จากนั้นเลือกเมนู Manage this domain

manageuser

จากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอ Admin Console แล้วคลิกเมนูไอคอนเมนู Users

2018-10-08 10_17_06-Admin console

เมื่อเข้าสู่หน้าจอ Manage Users แล้ว ให้คลิกเลือก user ที่เราต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน

2018-10-08 10_36_40-Tatat Backup - Admin Console

จากนั้นคลิกเมนูที่เขียนว่า RESET PASSWORD

2018-10-08 10_37_20-Tatat Backup - Admin Console

ในหน้าต่างสำหรับ Reset Password จะมี 2 หัวข้อ โดยหัวข้อแรก Automatically generate a password คือให้ระบบ Generate รหัสผ่านให้ใหม่ อัตโนมัติ โดยแนะนำว่าสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน G Suite แนะนำให้ปิดขั้นตอนนี้ไป แล้วระบุรหัสผ่านที่ต้องการด้วยตนเองจะง่ายกว่า

ส่วนอีกหัวข้อหนึ่งคือ Ask for a password change at the next sign-in ให้เปิดการทำงานในส่วนนี้ไว้ เพราะหลังจาก Log In เข้าใช้งานครั้งแรก ระบบจะบังคับให้ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่าน เพื่อความปลอดภัย

หลังจากนั้นกดปุ่ม RESET แล้วแจ้งให้ผุ้ใช้าน Log In ด้วยรหัสผ่านใหม่ที่กำหนดได้ทันที

Tatat Thanakanok

Tatat Thanakanok (Author)

View Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *